Höga priser och låg tillgång på mineralgödsel kan ge ett uppsving för biogödsel

Priserna på mineralgödsel har skjutit i höjden. Under det senaste året har gaspriserna i Europa ökat kraftig, vilket har skapat en gödselmarknad som beter sig helt olikt vad någon hade kunnat förutse. Gaspriserna påverkar gödselmarknaden då mineralkväve i huvudsak produceras med naturgas som energikälla.

Läget på den europeiska gödselmarknaden har fått producenter och leverantörer att tillfälligt stoppa försäljningen av mineralgödsel. Inför vårbruket förväntas prisnivån på mineralgödsel vara fortsatt hög och det finns risk för att utbudet av mineralgödselvarianter kommer vara smalare än normalt.

En skenande prismarknad på mineralgödsel kommer troligtvis öka intresset för organiska gödselmedel ännu mer, speciellt för rena växtodlingsgårdar. För att hålla kostnaderna i produktionen nere kan det vara intressant att ersätta mineralgödsel med biogödsel eller stallgödsel. Troligtvis kommer efterfrågan på dessa produkter att öka om gödselmarknaden försätter att befinna sig i det befintliga kaos som råder. Om man som lantbrukare vill ersätta delar av mineralgödseln med biogödsel inför vårbruket finns det några saker som man bör tänka på. Växtodlingsrådgivare Sofie Pålsson, Hushållningssällskapet Halland, ger följande råd till den som funderar på att ersätta delar av sin mineralgödsel med biogödsel.

”Eftersom näringsinnehållet i biogödsel kan variera är det först och främst lämpligt att begära en aktuell analys vid köptillfället, hur mycket växttillgängligt kväve innehåller gödseln? Biogödsel täcker vanligtvis grödans P och K behov samt en betydande del av kvävebehovet. Biogödsel har dessutom positiv inverkan på mullhalten vid kontinuerlig användning. På längre sikt har en ökad mullhalt effekter på markens näringstillgång, struktur och infiltrationsförmåga.

Utöver analys för näringsämnen gäller det att se över leverans, lagrings och spridningsmöjligheter och vad de medför för kostnader. Transportkostnaderna för gödseln ökar med avstånd och gödselns TS-halt. För längre transporter är det mest aktuellt att köpa separerad gödsel som har låg TS-halt. Lagringsmässigt är det fördelaktigt om det finns gödselbrunn på gården, alternativt kan det vara aktuellt att köpa in separerad gödsel för lagring på platta. Spridningskostnad består av både maskin och marpackningskostnader. Finns det möjligheter att köpa spridningstjänster från en maskinstation? Valet av spridningsteknik, tidpunkt och markfukt kan påverka risken för markpackning. För att undvika kostnader och skördeförluster relaterat till markpackning gäller det att sprida biogödseln så skonsamt som möjligt och vid tjänligt underlag. Slutligen bör nedbrukning av biogödseln ske omgående efter spridning för att minimera kväveförlusterna. Biogödsel har i regel ett högt pH och höga halter av ammoniumkväve, vilket förordar en snabb nedbrukning för att undvika kväveförluster. Kom ihåg att se över spridningsregler för organiska gödselmedel i just ditt område.”