Certifieringsreglerna SPCR 120

För att få bra kvalitet på biogödseln krävs att anläggningen har en bra kontroll på de ingående råvarorna och en bra mekanisk förbehandling. De råvaror som är tillåtna i certifierade biogasanläggningar regleras av en positivlista (bilaga 1 i reglerna) som regelbundet ses över av styrgruppen för certifieringssystemet. Utgångspunkten är att de material som går in i processen ska vara rena, källsorterade och biologiskt lättnedbrytbara och att de har sitt ursprung i livsmedel- och/eller foderkedjan.

Certifierade anläggningar får ta emot råvaror från lantbruk, växthus, trädgårdar, hushåll, storkök, restauranger, livsmedelshandel, livsmedelsindustri och slakterier.

Används råvaror som faller under förordningen om Animaliska biprodukter, t ex matavfall eller slakteriavfall, ska dessa hygieniseras, d v s upphettas så att eventuella smittor avdödas. Läs mer i avsnittet om "Animaliska biprodukter".

I regelverket finns också gränsvärden för tillåtna halter av olika metaller, mängd synliga föroreningar (t ex plast) som tillåts och förekomst av smittämnen i biogödsel. Dessa anges alltid i innehållsdeklarationen.

SPCR 120 reglerar också vilka tillsats- och processhjälpmedel (bilaga 1 i reglerna) som får användas i processen. Vad som används och vilken mängd anges alltid i innehållsförteckningen. Det kan vara t ex metallsalter som järnklorid och järnoxid som är godkända men även polymerer är tillåtna i en begränsad mängd. Biogödsel certifierad enligt SPCR 120 har alltid en innehållsdeklaration som anger:

  • Växtnäringsinnehåll
  • Produktionsanläggning
  • Produktionsansvarig
  • Ingående råvaror, tillsats- och processhjälpmedel i vikt- eller volymprocent
  • Råd och anvisningar för användning av biogödsel
  • Att ställda krav på tungmetaller, smittskydd och synliga föroreningar uppfylls
  • Datum då redovisade parametrar senast reviderades.