Spridningsregler

Bildkälla: Avfall Sverige. Foto: André De Loisted

Biogödsel är ett gödselmedel med jämförbar miljöpåverkan som flytgödsel och omfattas därför av samma regelverk vid spridning som stallgödsel. För certifierad biogödsel finns gränsvärden för metaller och oönskade ämnen. Läs mer i avsnittet om "Certifiering".

Spridningsreglerna beror på var du bor

Vilka spridningsregler som gäller vid spridning av biogödsel beror på var du bor i Sverige. Sverige är indelade i nitratkänsliga områden och icke nitratkänsliga områden och spridningsreglerna är olika i de olika områdena. I Skåne, Halland och Blekinge är risken extra stor för kväveläckage och har därför extra hårda spridningsregler.

Under vintermånaderna - 1 november till 28 februari - är det spridningsförbud för alla gödselmedel inom känsliga områden. Även vid andra tidpunkter på året måste hänsyn tas till markförhållandena och spridning är inte tillåten på vattenmättad, översvämmad, snötäckt eller frusen mark. Utanför känsliga områden kan biogödsel teoretiskt spridas under vintern, men eftersom den måste myllas inom 4 timmar i Skåne, Blekinge och Halland och 12 timmar i övriga delar av landet är detta i praktiken ofta svårt. Med tanke på biogödselns höga halt av ammoniumkväve innebär det också ett dåligt utnyttjande av kväve och stora risker för förluster, varför det strider mot Miljöbalkens hänsynsregler. Läs mer om vad som gäller vid spridning av biogödsel på Jordbruksverkets webbplats.