Regler vid lagring av biogödsel

För lagring av andra gödselmedel än stallgödsel saknas lagkrav, utöver allmänna råd och Miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Det finns därför inga generella krav på tak eller täcke över biogödsel. Men i många miljötillstånd ställs numera krav på täckning av lagringsbehållare. Ta reda på om det finns lokala bestämmelser genom att kontakta miljöförvaltningen i din kommun. Det kan t ex handla om spridning och lagring av gödsel intill detaljplanerat område eller inom vattenskyddsområde.

För biogödsel med sitt höga pH-värde är lagring under tak dock viktigt eftersom risken för ammoniakförluster annars kan bli betydande. Erfarenheter visar att stabila svämtäcken ofta inte bildas naturligt och därför rekommenderas tak på biogödselbehållare vid längre tids lagring. Ett tak förhindrar också regnvatten från att späda ut biogödseln. Beroende på behållarens storlek och djup ökar lagringskapaciteten med 7-10 % med tak över behållaren samtidigt som mer kväve finns kvar i gödseln.

För företag som inte har djur omfattas inte biogödsel av kravet på lagringskapacitet. Hur stor lagringskapaciteten bör vara beror på hur flödet till gården ser ut och var i växtföljden biogödseln utnyttjas bäst. Eftersom möjligheterna till att sprida biogödsel på hösten är begränsade och grödans behov är mindre då, sprids den största mängden på våren då också odlingskalkylen är bättre. Lagringskapaciteten får anpassas till detta.