Integritetspolicy

Behandlingen av personuppgifter

Vår målsättning är att du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Avfall Sverige och Avfall Sverige AB (nedan enbart kallat Avfall Sverige). Vi är beredda att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och i övrigt utifrån riktlinjer som gäller för Avfall Sveriges verksamhet.

Personuppgiftsansvarig

Avfall Sverige är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom föreningen och företaget.

När sker behandling av personuppgifter och vilka personuppgifter registreras?

Avfall Sverige behandlar personuppgifter när du:

 • söker, förändrar eller avslutar medlemskap i föreningen Avfall Sverige,
 • ingår i styrelse, valberedning, utvecklingskommitté eller är revisor eller ingår i någon av de arbetsgrupper, verksamhetsgrupper, nätverk eller andra permanenta eller tillfälliga grupperingar inom Avfall Sverige,
 • anmäler dig till att delta i våra temadagar, kurser, konferenser, arbetsgruppsmöten eller andra evenemang som Avfall Sverige arrangerar,
 • beställer publikationer,
 • anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev eller liknande,
 • söker ekonomiska medel från någon av våra utvecklingssatsningar,
 • söker stipendier från Avfall Sverige,
 • söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss,
 • deltar i undersökningar eller lämnar uppgifter för ”benchmarking” för till exempel Avfall Web,
 • förekommer på fotografier eller på video tagna vid Avfall Sveriges olika evenemang,
 • söker kontakt med oss i övrigt till exempel via e-post.

Laglig grund för behandling av personuppgifter

Avfall Sverige hänvisar i första hand till berättigat intresse för behandling av personuppgifter och i förekommande fall också till avtal eller rättslig förpliktelse.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

De personuppgifter som behandlas hos oss används dels för att fullfölja vårt uppdrag gentemot våra medlemmar i enlighet med våra stadgar, dels för administration av beställda tjänster och produkter. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av Avfall Sveriges tjänsteutbud.

Registrerade uppgifter

Normalt hanteras namn och e-postadress. När företrädare för en organisation gör beställningar och anmälningar registreras också personuppgift på organisationens kontaktperson. Därutöver registreras bara sådana personuppgifter som är nödvändiga för att Avfall Sverige ska kunna fullfölja den uppgift för vilken personuppgiften behövs.

Avfall Sverige registrerar aldrig så kallade känsliga uppgifter med undantag av uppgifter om till exempel allergier eller speciell kost vid evenemang som Avfall Sverige anordnar. Vi förutsätter att du vill att sådana uppgifter hanteras av oss och kan lämnas vidare till restauranger, konferensarrangörer och liknande.

Enkätsvar och annat underlag för benchmarking anonymiseras efter genomfört uppdrag.

Utlämnande av personuppgifter

När personuppgifter hanteras av Avfall Sverige i någon av nämnda situationer enligt förteckningen ovan, kan personuppgifter komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till personer eller företag utanför Avfall Sverige, i den utsträckning det krävs för att administrera eller för utföra uppdraget.

I samtliga ovan nämnda situationer är Avfall Sverige personuppgiftsansvarig och de leverantörer som Avfall Sverige använder sig av och där personuppgifter hanteras, är personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträderna är skyldiga att följa Avfall Sveriges instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av Avfall Sveriges instruktioner. Personuppgiftsbiträdena är även skyldiga att vidta vissa tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighets beslut (rättslig förpliktelse).

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande det vill säga tillhandahålla tjänsten, produkten eller utbildningen, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer med mera eller är skyldiga enligt lagstiftning att hantera. Dina kontaktuppgifter ligger kvar i vårt klientregister för marknadsföringsändamål även efter det att det aktuella kundförhållandet har upphört, till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom Avfall Sverige kan du vända dig till Peter Westling via e-post (peter.westling@avfallsverige.se) eller under adressen Avfall Sverige, att. Peter Westling, Baltzarsgatan 25, 211 36 Malmö.

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Avfall Sverige. Du ska i sådant fall begära detta skriftligen till Avfall Sveriges kontaktperson enligt ovan. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig, missvisande eller vill få den borttagen från till exempel utskickslistor, kan du också vända dig till vår kontaktperson och skriftligen begära ändring.

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade från intrång. Avfall Sverige har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.