Värdeökning på biogödseln

Få har missat den senaste tidens prisuppgång på mineralgödsel där priserna har ökat med över 100% det senaste halvåret. Dock så har inte någon stor bristsituation på mineralgödsel uppstått som det pratades om. Då handeln med biogödsel är begränsad så finns det inte så mycket statistik om dess värde, men helt klart så har ju även värdet på biogödseln förändrats.

För ett år sedan kostade kvävet (N) ca 12 kr/kg, fosforn (P) ca 18 kr/kg och kaliumet (K) ca 7,5 kr/kg.

- Näringsinnehållet i biogödsel varierar en hel del mellan olika biogasanläggningar beroende på vad man stoppar in i dem, berättar Alexander Lilliehöök, växtodlingsrådgivare, Hushållningssällskapet Halland.

Ett medelinnehåll/schablonvärde skulle kunna ligga på ca 3 kg N, 0,6 kg P och 2 kg K per ton. Rent näringsmässigt (för NPK) skulle detta då motsvara 62 kr/ton. Idag ligger ca-priset för N – 26 kr/kg, P – 35 kr/kg och K – 11,5 kr/kg. Vilket gör att samma biogödsel är värd 122 kr/ton enbart för dessa näringsämnen, sedan tillkommer mikronäringsämnen och den långsiktiga bördighetseffekten som är lite svårare att räkna på.

- På grund av den stora variationen av växtnäringsinnehåll i biogödsel från olika anläggningar är det viktigt att använda analysen från just den gödseln när man gör sin kalkyl för att man ska hamna någorlunda rätt berättar Alexander Lilliehöök.

Med i kalkylen bör man dock ta med att även transport och spridningskostnaderna har ökat, främst på grund av det höga dieselpriset. Däremot så har bränslekostnaden inte ökat i samma utsträckning som konstgödselpriserna har gjort. På grund av detta så blir biogödseln mer intressant för fler lantbrukare.

- Kanske speciellt de som har längre avstånd till närmsta biogasanläggning och som har avskräckts av transportkostnaderna tidigare. Då den relativa kostanden för transporten har minskat jämfört med värdet på gödseln så blir den mer intressant för dessa lantbrukare, avslutar Alexander Lilliehöök.

23 Feb 2022