Biogasprocessen bryter ner kemikalier som kan finnas i stallgödsel

Globalt används det väldigt mycket antibiotika och även pesticider i djurproduktionen. Antibiotika och pesticiderna passerar ofta djuren helt intakta och hamnar i gödseln. Utsätts dessa ämnen/föreningar för rötningsprocessen i en biogaskammare börjar kan vissa av dessa brytas ner.

Bara i USA användes det 10 000 ton antibiotika under 2012, i och med att antibiotikan till slut hamnar i gödseln och därefter på åkern och dess intilliggande miljöer så ökar risken för att det bildas antibiotikaresistenta bakterier. Nu har Sverige EU:s lägsta antibiotikaanvändning vilket minskar risken för sådana problem men det är fortfarande eftersträvansvärt att minimera risken för antibiotikaresistens. Att köra stallgödseln genom en biogaskammare skulle potentiellt vara ett verktyg för detta.  

I en studie av Brueck et al. (2022) undersökte man hur 20 olika kemikalier påverkas av rötning i biogaskammare på labb, alla dessa har man hittat i stallgödsel, fem fungicider, tre herbicider, fyra insekticider, en fodertillsats och sju olika antibiotika. Efter rötningen av stallgödsel innehållande dessa kemikalier visade det sig att 11 av kemikalierna hade börjat brytas ner med halveringstid på 0,2-16 dagar, resterade kemikalier var fortfarande helt intakta/oförändrade. Fyra av sju antibiotikapreparat hade börjat brytas ned. Av de som hade börjat brytas ned hade det skapats ett stort antal derivat (nedbrytning/transformations produkter), vilken effekt dessa derivat har på miljön finns det väldigt lite kunskap om och det skulle behövas mer forskning på ämnet.   

Läs hela studien: Assessing the fate of antibiotics and agrochemicals during anaerobic digestion of animal manure - ScienceDirect 

07 Aug 2022