Ogräsfrön i biogödsel

Att ogräs sprider sig med stallgödsel är ett känt fenomen. Sprider man enbart sin egen stallgödsel är risken att man för in nya ogräs på sin gård genom gödseln minimal så länge man inte köpt in halm/grovfoder utifrån.

Tar man däremot hem biogödsel från en anläggning som flera lantbrukare lämnar gödsel till så finns det risk att det kommer med ogräsfrön från ”nya” arter med gödseln, eller kan det vara så att fröna dödas av i biogasreaktorn/kammarens syrefria nedbrytning (rötning)?

Zhou et al. (2020) genomförde en studie där groningsdugligheten undersöktes på ogräsfrön både från Tyskland och Kina efter att ha varit i små biogaskammare med olika temperaturer. Två arter som medverkade i studien och återfinns över stora delar av Sverige är svinmålla och hönshirs. Svinmållan visade sig vara väldigt robust och de tyska fröna behövde 128 timmar i 37 ⁰C, 64 timmar i 42 ⁰C och 8 timmar i 52 ⁰C för att samtliga frön skulle bli groningsodugliga. Från de kinesiska fröna krävdes längre tid. Hönshirsen som har känsligare frön klarade sig inte lika länge i kammaren, 32 timmar i 42 ⁰C och 8 timmar i 52 ⁰C.

Det finns flertalet andra studier i ämnet som visar på andra tider och temperaturer för fullständig avdödning av fröna för dessa båda arter, det finns även andra parametrar än bara temperatur och tid kammaren som spelar roll. Däremot kan man sammanfattningsvis säga att med ökad tid och temperatur i kammaren så minskar antalet groningsdugliga frön i biogödseln.

 

Läs hela studien: Influence of Anaerobic Digestion Processes on the Germination of Weed Seeds

02 Okt 2022