Försök med biogödsel och mineralgödsel i spenatodling

I dagens lantbruk är det vanligt att både biogödsel (när det finns att tillgå) och mineralgödsel används i samma gröda för att tillgodose grödans växtnäringsbehov. Men vad händer om man ställer dem mot varandra och ger hela växtnäringsbehovet med samma gödseltyp?

Tshikalange et al (2022) genomförde under 2017 fältförsök i spenat där man gödslade hela näringsbehovet med biogödsel (ursprungssubstrat var kogödsel) eller mineralgödsel och sedan jämförde flertalet parametrar. Spenatplantorna blev både signifikant högre och bildade mer löv med biogödseln jämfört med mineralgödsel. Den totala biomasskörden för biogödseln var också något högre men dock inte signifikant större. Däremot bildade spenaten som gödslats med biogödseln 30% längre rötter.

När det kommer till ackumulering av näring var det inga större skillnader mellan gödseltyperna förutom för kalium, där spenaten som odlats med mineralgödseln hade tagit upp mycket mer kalium. Det verkar som ackumulering av växtnäringsämnen från olika gödselmedel ser annorlunda ut i olika typer av grödor. Det finns exempelvis studier som visar på att exempelvis majs ackumulerar mer av alla makronäringsämnen om det gödslas med biogödsel jämfört med mineralgödsel.

Fördjupad läsning - Effectiveness of cattle dung biogas digestate on spinach growth and nutrient uptake - ScienceDirect 

12 Dec 2022