Antibiotika i rötrester

I en polsk nyligen publicerad studie har man undersökt mängden antibiotika och resistenta bakterier/gener i rötrester från tre olika polska biogasanläggningar. Att köra ett substrat genom en biogaskammare visade sig inte vara en effektiv metod för att bryta ner dessa bakterier och gener.

Studien visade att de högsta koncentrationerna av antibiotika fanns i rötresten som utnyttjar slam från avloppsreningsverk som substrat. Däremot så varierade koncentrationen av olika antibiotikaklasser kraftigt mellan olika prov av rötresten. En förklaring till detta är att akuta respiratoriska sjukdomar kommer och går i säsonger vilket leder till att utskrivningen av antibiotika också varierar över året. Antibiotikan hittades med större frekvens i den fasta delen av rötresten. Fynden av antibiotika i rötrest där en majoritet av substratet var nötgödsel var inte obetydliga och är ett hot mot mikrolivet i marken och ökar risken för att sprida antibiotikaresistens.   

Forskarna menar att det enklaste sättet att för att minska antibiotikan i rötresten är helt enkelt att minska användningen, både i lantbruket och inom vården. Sedan finns det tekniker som exempelvis mikrobisk elektrolys som kan ta bort antibiotika från substrat men de är svåra att applicera i stor skala. En av slutsatserna i studien är att rötrest innehållande antibiotikaresistenta gener bör spridas med minst 2 månaders intervall för att inte öka de naturligt förekommande nivåerna. Denna strategi skulle minska risken för ytterligare spridning av de resistenta generna i miljön.         

Länk till studien: IJERPH | Free Full-Text | Digestate from Agricultural Biogas Plants as a Reservoir of Antimicrobials and Antibiotic Resistance Genes—Implications for the Environment (mdpi.com)

 

20 Apr 2023