Lättnad i reglerna för spridning av rötrest med ABP i vall

För några år sedan skärptes tillämpningen av reglerna för spridning av rötrest med ABP när regelverkets begrepp ”ätlig del av gröda” uppmärksammades och en tydligare tolkning togs fram av Jordbruksverket. Detta fick stora konsekvenser för möjligheterna att använda rötrest med ABP i ekologiska slåttervallar och användningen sjönk. Våren 2023 kom en ändring av tolkningen som åter gör det möjligt att, på ett effektivt sätt, använda rötrest med ABP i ekologisk vall.

Den gamla tolkningen satte stora krav på spridningsteknik och vilken utrustning som användes då ingen rötrest fick hamna ovan mark. Vallgräsets ovanjordiska delar bedömdes i sin helhet vara ”ätlig del av gröda”. Den senaste tolkningen säger i stället att rötrest (och andra gödselmedel) som innehåller ABP får spridas fritt i slåttervall förutsatt att en väntetid tillämpas på:

  • Minst tre veckor mellan spridning och skörd
  • Minst sex veckor mellan spridning och bete

Detta är samma krav som i den grundläggande ABP-lagstiftningen och det underlättar avsevärt för ekologiska och KRAV-certifierade producenter som nu kan använda rötrest med ABP i betydligt större utsträckning då spridningsutrustning och spridningsteknik inte längre har betydelse för regeluppfyllnaden. Som vanligt är det viktigt för den enskilde producenten att löpande journalföra spridningstillfällen, skördetidpunkter och förflyttningar av djur på bete för att på ett tillfredsställande sätt kunna visa att reglerna uppfylls.

05 Okt 2023